Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.tuzamow.pl prowadzony

jest przez podmiot gospodarczy działający pod nazwą i adresem :

FIRMA HANDLOWA  DOMET S.C. T.Z. Szafert,  A.W. Uruscy

37-700 Przemyśl, ul. A. Mickiewicza 28b ,

NIP 795-10-22-039,  REGON 650155771. 

Przedsiębiorcy tworzący podmiot zarejestrowani są CEIDG pod następującymi  numerami REGON :

180430353,  180430442 , 180430376,  180430420

Podmiot posiada rachunek bankowy w banku BGŻ SA

nr rachunku : 70 2030 0045 1110 0000 0090 5310

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym, zwaną dalej KLIENTEM może być zarówno osoba prywatna jak i przedsiębiorca. 

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego tuzamow.pl zwaną dalej SPRZEDAWCĄ  jest podmiot gospodarczy  występująca pod nazwą I adresem :

 Firma Handlowa DOMET s.c. T.Z. Szafert , A.W. Uruscy

 37-700 Przemyśl, ul. A. Mickiewicza 28b 

3. Warunkiem dokonania skutecznej transakcji jest przeprowadzenie przez KLIENTA  rejestracji w panelu (koszyk) niezbędnej do realizacji sprzedaży on-line. Zamawiający KLIENT w toku rejestracji potwierdza :

     a) zapoznanie się  i akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz pozostałych warunków zakupu,

     b) wolę otrzymania  na podany adres e-mail informacji wymaganych przez ustawę (o prawach konsumenta)

     c) fakt, że złożone zamówienie pociąga obowiązek zapłaty poprzez wybranie odpowiedniego przycisku.

4. KLIENCI , którzy  w toku pierwszej rejestracji wyrazili pisemną akceptacje do uzyskania stałego dostępu w celu realizacji zakupów za pośrednictwem www.tuzamow.pl , otrzymają indywidualny numer  login i hasło  pozwalające na składanie zamówień  bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza rejestracyjnego, jednak będą mieli możliwość  modyfikacji formularza  oraz uzyskają  dodatkowo dostęp do systemu rabatowego jakim zostali objęci. KLIENCI tacy zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta będą musieli każdorazowo potwierdzić punkty a,b,c, o których mowa w § 1. pkt. 3 regulaminu.

5. KLIENT po akceptacji zamówienia w (panelu) koszyk  otrzyma na podany adres e-mail dokument zamówienie  zawierający w swojej treści zadeklarowane przez Siebie : dane adresowe, wykaz zamawianych towarów z podsumowaniem wartości, wybrane i zaakceptowane warunki zamówienia oraz załączniki z wymaganymi przez ustawę (o prawach konsumenta) informacjami.  Dokument ten nie stanowi podstawy do rozliczeń lecz dopiero dokument wyceny zamówienia, który KLIENT otrzyma od SPRZEDAWCY drogą elektroniczną.   

6. Treść regulaminu, materiałów promocyjnych i marketingowych traktować należy jako zaproszenie do składania oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zaś przedstawione tam obrazy ( zdjęcia ) oferowanych produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 

7. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez SPRZEDAWCĘ na stronie www.tuzamow.pl  w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. 

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

9. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail KLIENTA trafi informacja potwierdzająca od SRZEDAWCY  tzw. dokument wyceny zamówienia, który określa dokładną wartość zamówienia oraz rzeczywistą dostępność zamawianego towaru.   

10. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu wystawienia faktury na zakupiony towar poprzez kontakt z obsługą sklepu na podany telefon (16) 678 6132 lub adres e-mail : sklep@tuzamow.pl

11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. 

12. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy co do nierzetelności i nieuczciwości KLIENTA oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin SPRZEDAWCA ma prawo odstąpić od realizacji zlecenia.

13. Ceny zamawianych towarów podane na stronach sklepu są wiążące w chwili otrzymania  od SPRZEDAWCY dokumentu wyceny zamówienia  drogą elektroniczną e-mail ,w treści którego zawarta jest  rzeczywista wycena dostępnego towaru uwzględniająca udzielone bonifikaty i wszelkie koszty związane z zakupem . Otrzymanie wyceny zamówienia potwierdzającej realizację zamówienia stanowi podstawę do wszelkich rozliczeń pomiędzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ.  Jeżeli KLIENT zamawia towary określone jako na zamówienie  oznacza to , że są one  chwilowo niedostępne, a ich cena może być w fazie aktualizacji i ulec zmianie o czym SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA niezwłocznie.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i  wycofywania towarów z oferty , przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bez konieczności informowania o tym każdorazowo KLIENTA.

15. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do SPRZEDAWCY. 

16. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz siłę wyższą, które uniemożliwiły realizację umowy. 

17. Regulamin dostępny jest w siedzibie SPRZEDAWCY  oraz na stronie internetowej www.tuzamow.pl  

§ 2. WARUNKI  DOSTAWY  TOWARU 

1. SPRZEDAWCA dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania i pakowania przesyłki, oraz czas samej dostawy do KLIENTA przez kuriera lub transportem tuzamow.  Czas realizacji nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z art. 5431 Kodeksu Cywilnego

2. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez KLIENTA w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

3. Zamówienia realizowane są z wyłączeniem zamówień za pobraniem niezwłocznie po zaksięgowaniu przez SPRZEDAWCĘ wpłaty należności na jego rachunku  bankowym lub otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ od KLIENTA płatności w innej z dostępnych form płatności. 

4. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem przez KLIENTA . Z chwilą pokwitowania na KLIENTA przechodzi prawo własności zamawianego towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. 

5. KLIENT zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności osoby dostarczającej ( kuriera ), w celu stwierdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletna. W razie stwierdzenia nieprawidłowości warunkiem rozpatrzenia reklamacji  ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej lub osoby dostarczającej  dokumentu reklamacyjnego na druku danego przewoźnika . Dokument otrzymany od przewoźnika  łącznie z wypełnionym i podpisanym przez KLIENTA  Protokołem Reklamacji  pobranym ze strony www.tuzamow.pl  ( Zał. Nr 1 ) należy w terminie do 3-ch dni roboczych przesłać na adres SPRZEDAWCY   w jeden ze sposobów :

Ø    na nr fax. (16) 678 62 23  

Ø   ze skanować i przesłać plik  e-mail na adres : sklep@tuzamow.pl

Ø   pocztą listem poleconym na adres SPRZEDAWCY.

Reklamacja po jej weryfikacji zostanie rozpatrzona w terminie  7 dni roboczych , a SPRZEDAWCA powiadomi  KLIENTA  o  sposobie  jej załatwienia.

 
6. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na stronach www.tuzamow.pl  należy kontaktować się ze Sprzedawcą  : sklep@tuzamow.pl  lub tel. (16) 678 61 32

7. Koszty wysyłki towaru  uzależniony jest od aktualnych stawek firm kurierskich obowiązujących na rynku w chwili realizacji zamówień. Informacje o wysokość tych stawek Klient uzyskuje w chwili składania zamówienia w tzw. Koszyku lub na stronie sklepu w zakładce (Koszty transportu).

 Dopuszcza się odstąpienie od naliczania kosztów dostawy w przypadkach :

Ø   gdy dostawa realizowana jest transportem tuzamow w uzgodnionych indywidualnie terminach , a KLIENT ma status STAŁEGO  KLIENTA  posiadającego swój login w  www.tuzamow.pl

Ø   gdy wartość  zamówienia  przekracza  kwotę 600,00 zł .


8. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem firm  kurierskich wymienionych w panelu (koszyk)  i w zakładce ( Koszty dostawy ) oraz w przypadku ,o którym mowa w punkcie 7,  gdy jest to realizowane transportem SPRZEDAWCY. 

§ 3. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 


Sprzedawca przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa 

§ 4. WARUNKI  GWARANCJI, ZWROTY 


1. Wszystkie oferowane przez SPRZEDAWCĘ towary posiadają gwarancję Producenta lub SPRZEDAWCY. Kupujący ma prawo w przypadkach uzasadnionych do korzystania w pełnym zakresie z gwarancji , rękojmi i zgłaszania niezgodności towaru z umowa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zawarte w Kodeksie Cywilnym Art. 556-568  oraz 577,579,580 


2. Przesyłki reklamacyjne zwracane na koszt  SPRZEDAWCY bez jego powiadomienia i zgody nie będą przyjmowane.  

3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta KLIENTOM  będącym  konsumentem zgodnie z Kodeksem Cywilnym (jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią  działalnością gospodarczą lub zawodową)  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia zakupu na koszt kupującego. W tym celu należy wypełnić i podpisać  Oświadczenie o odstąpieniu od  umowy  otrzymane wraz z potwierdzeniem zamówienia lub pobrane  ze strony  (Zał. Nr 2). Przesłać wypełnione i podpisane oświadczenia do SPRZEDAWCY  w jeden ze sposobów :

Ø   na nr fax. (16) 678 62 23  

Ø   w formie zeskanowanej przesłać plik  e-mail na adres : sklep@tuzamow.pl

Ø   pocztą listem poleconym na adres SPRZEDAWCY.

celem uzgodnienia sposobu zwrotu oraz jego rozliczenia z zachowaniem wymaganych prawem interesów KLIENTA. Zwrot pieniędzy za odesłany towar nastąpi niezwłocznie po sprawdzeniu jego stanu technicznego oraz po uzyskaniu potwierdzonej przez KLIENTA faktury korygującej zakup.

4.  SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu od podmiotów nie będących konsumentami w myśl interpretacji Kodeksu Cywilnego.

§ 5. OCHRONA DANYCH 

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA przez SPRZEDAWCĘ (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) . Dane osobowe KLIENTA  będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji  złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. 

2. Dane osobowe KLIENTA chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom chyba, że przepisy prawa stanowić będą inaczej. 

3. KLIENT  ma dostęp  poprzez  login  STAŁEGO  KLIENTA do swoich danych osobowych, które może przeglądać i zmieniać. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów. Fakt czasowego wstrzymania realizacji zamówień przez sklep będzie ogłoszony w postaci komunikatu na stronie głównej sklepu  www.tuzamow.pl

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwołania ofert, zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

SPRZEDAWCA